Smernice društva

SMERNICE ZA DELO DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA
v mandatnem obdobju 2018-2022, ki jih je sprejel zbor članov društva dne 29.3.2018 in  bodo podlaga za letne programe o delu društva.

Za sistematično in urejeno delovanje društva je zelo pomembno, da ima sprejete ter z veljavno zakonodajo usklajene normativne akte.

 Društvo upokojencev Litija je prostovoljno in interesno, samostojno, nepridobitno in humanitarno združenje upokojencev, ki se združujejo v društvo zaradi določenih interesov. Z uključevanjem v različne dejavnosti se starostniki izogibajo osamljenosti in si krepijo psihične in fizične sposobnosti ter si s tem boljšajo kvaliteto svojega življenja.

Podlage za pripravo teh smernic za delovanje Društva upokojencev Litija so podane v pravilih o delovanju Društva Upokojencev Litija.

 ORGANIZIRANOST:

 Društvo upokojencev Litija je bila ustanovljeno 22. maja 1951 leta, to z namenom, da povezuje upokojence in s svojim delovanjem prispeva k razreševanju številnih vprašanj. Predvsem za dvig kvalitete njihovega življenja, za večjo vključenost v najrazličnejše dejavnosti, ki naj bi preprečevale osamljenost.

 Organi društva si bodo prizadevali za čim večjo vključenost upokojencev v dejavnosti društva.

 Na dan 31.12.2017 je imelo društvo 848 članov, od tega 280 moških in 568 žensk. Članstvo zadnja leta kljub želji za povečanje žal upada.

 Upravni odbor kot izvršilni organ zbora članov društva, bo v mandatnem obdobju z različnimi oblikami dejavnosti poskušal pridobiti nove člane.

Pri izvajanju svojih nalog bo aktivno deloval v smeri povezovanja s sorodnimi društvi z namenom izmenjave izkušenj in uvajanjem novih dejavnosti.

Za zakonitost delovanja Društva upokojencev Litija je odgovoren predsednik. Da bi se društvo še bolj uveljavilo na področju socialne dejavnosti – socialnega varstva bo velika skrb in odgovornost posvečena pripravi dokumentacije za pridobitev statusa, da društvo deluje v »javnem interesu«. Ta postopek je zahteven, vendar uspeh izredno pomemben za nadaljnje delo našega društva in njegovo uspešno sodelovanje na različnih javnih razpisih za pridobitev finančnih sredstev, ki so nujno potrebna za financiranje dejavnosti društva.

SOCIALNA DEJAVNOST

 Društvo upokojencev Litija bo tudi v novem mandatnem obdobju nadaljevalo različne oblike dejavnosti, ki naj bi starejši populaciji pomagale pri premagovanju vsako dnevnih težav.

 V okviru te dejavnosti bodo aktivno nadaljevale svoje delo: skupina »Optimisti« in skupina »Klepet ob čaju«. Na tedenskih srečanjih člani predstavljajo svoje življenjske izkušnje. Vodstvo teh skupin se bo tudi v bodoče neposredno pogovarjalo in nudilo pomoč, starejšim-osamljenim, jim pomagalo pri obisku zdravnika in pri drugih vsakodnevnih opravilih.

 Društvo upokojencev Litija je več kot 10 let aktivno vključeno v izvajanje projekta »Starejši za starejše«, v okviru katerega potekajo anketiranja in obiski na domu oseb starejših nad 69 let. 

Tudi v prihodnje se bo nadaljevalo z izvajanjem tega projekta, ki ga izvajajo prostovoljci (10 prostovoljcev). Starejši so pogosto nezaupljivi, zato bodo prostovoljci z velikim razumevanjem prisluhnili njihovim težavam. V sodelovanju z številnimi službami (na primer Center za socialno delo, Rdeči križ, Dom Tisje in lokalno skupnostjo) bodo reševali njihove težave (dostopnost do stanovanj v višjih nadstropjih, gmotni položaj, pomoč patronažne službe in vključevanje v dom starejših).

 Druge oblike socialne dejavnosti

Nadaljevalo se bo z obiski bolnih in osamljenih članov društva na domovih, v Domu Tisje in njihovi enotah v Litiji.

Vsako leto bo organizirano družabno srečanje starejših na 80 let, tekom leta pa bo društvo poskrbelo, da bo vsak član,star več kot 80 let ob življenjskem jubileju prejel čestitko – izdelano v ustvarjalnih delavnicah.
Razvijalo se bo medgeneracijsko sodelovanje, dijaki gimnazije Litija, učencih osnovnih šol in najmlajšimi v vrtcih, (predstavitev glasbil in ustvarjalne delavnice).
V sodelovanju z Območnim združenjem Rdeči križ Litija-Šmartno bo društvo redno organiziralo merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka.

 Ustvarjalne delavnice bo društvo organiziralo vsako leto v dveh terminih (spomladansko in jesensko obdobje) z različnimi vsebinami (do 20 delavnic).
Namen teh je, da se ljudje tudi v jeseni življenja aktivno vključijo v ustvarjanje najrazličnejših izdelkov in si s tem dvigujejo samozavest. 
 V okviru socialnega varstva pa se bo društvo kot doslej povezalo s sorodnimi društvi in se vključilo tudi v mednarodno sodelovanje (zamejski Slovenci – ustvarjalno delovanje).

KULTURNA DEJAVNOST

 Zadnja leta je program na tem področju zelo razvejan in ob novih idejah zahteva iznajdljivost, veliko časa in odrekanj.

Zborovsko petje: mešani pevski zbor in Mavrica, je pogosto prisotno na številnih prireditvah društva in Občine Litija, kot tudi izven (Festival za tretje življenjsko obdobje). V letu 2017 so omenjeni skupini imeli 12 nastopov.
V prihodnje si bomo prizadevali za popolnitev števila pevcev, ki imajo ki imajo redne vaje in poskrbeli za njihovo čim večjo vključenost v kulturno dogajanje na ravni občine in širše.
 V okviru te dejavnosti delujejo citrarji (začetek leta 2005), ki imajo redne tedenske individualne vaje ter vaje orkestra. Zato si bo društvo prizadevalo za njihov nadaljnji razvoj in še večjo promocijo orkestra Srebrnih strun,  ki bo tudi v bodoče vsako leto pripravilo samostojni koncert z gosti. V okviru citrarjev deluje tudi duet dveh citrark in vokalist, ki so imeli v letu 2017 12 nastopov.

 V sklopu te kulturne dejavnosti zelo uspešno deluje tudi literarna skupina, ki vsako leto izvede več različnih gostovanj in literarnih večerov.
Ker se člani radi vključujejo v to obliko druženja bo društvo še naprej spodbujalo delo literarne skupine.
Člani literarne skupine so izpeljali v sodelovanju s knjižnico Litija tudi bralno značko. Literarna skupina tako kot zborovsko petje s svojo dejavnostjo poskušala navezati prekomejno sodelovanje z zamejskimi Slovenci. Prvi poizkusi so bili zelo uspešni.
Društvo upokojencev je organizator srečanj upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na Geossu. Dne 20 maja 2018 bo že 20 - to srečanje, ki bo tokrat izjemoma v dvorani Kulturnega Centra v Litiji.Ta ljubilejna dejavnost se bo nadaljevala tudi v naslednjem obdobju.

 ŠPORTNO – REKREATIVNA DEJAVNOST
Osnovni cilj naj bo izvajanje množičnosti na področju športa, rekreacije in gibalne kulture starejših ter smotrno izrabljanje prostega časa. 
Pri vključevanju v športno dejavnost posameznih članov in članic so žal prisotne težave, saj se le redki upokojenci odločajo za sodelovanje v športnih panogah, ki jih organizira društvo.
Zato nas na tem področju čaka veliko dela in individualnih pogovorov s posameznimi člani, da bi povečali zanimanje za sodelovanje v športnih aktivnostih. 

Društvo upokojencev Litija nima svojih športno rekreacijskih objektov. Zato nam bo tudi v bodoče v veliko pomoč balinišče pri Domu invalidov v Litiji.
 Tudi v naslednjem obdobju bomo športno rekreacijski dejavnosti namenili ustrezno pozornost in razvijali dejavnosti kot so: balinanje, kegljanje, pikado, kegljanje z vrvico, lov rib s plovcem, šah in predvsem pohodništvo, ker menimo, da bi lahko pridobili največ na področju gibalne kulture. S takimi aktivnostmi se bomo vključevali v tekmovanja, ki bodo organizirana v okviru Zasavske pokrajinske zveza društev upokojencev in Zveze društev upokojencev Slovenije in se družili na prijateljskih srečanjih. Prizadevali si bomo za organizacijo in izvedbo različnih tekmovanj oziroma državnih prvenstev upokojencev, ki se načrtujejo v okviru Zveze društev upokojencev Slovenje, saj je to velika priložnost za promocijo športne dejavnosti v Društvu upokojencev Litija
.

 PLANINARJENJE IN POHODNIŠTNO
Letno se glede na interes upokojencev izvede do 20 pohodov. Povprečno na posameznem pohodu sodeluje do 30 članov.
 Tudi v bodoče bo to področje deležno posebne pozornosti, z namenom da se zagotovi strokovno vodenje in varnost udeležencev.
Cilj je, da se v to obliko vključi čim več mlajših upokojencev, ki so željni druženja in uživanja v naravi.

ORGANIZACIJA IZLETOV IN SREČANJ

Tudi ljudje v jeseni življenja se želijo družiti s sovrstniki ter skupaj z njimi spoznavati naravne, zgodovinske in kulturne znamenitosti. S tem si pridobivajo nove prijatelje, znance in si obogatijo svoje življenje ter znanje. Tako si krepijo svoje psihične in fizične sposobnosti, hkrati pa si polepšajo dan tudi v jeseni svojega življenja.

 Društvo upokojencev Litija je in bo sledilo interesom in željam svojih članov. V ta namen bo tudi v obdobju 2018 – 2022 v povprečju letno organiziralo 10 izletov, dvoje srečanj (ob dnevu žena in novem letu) ter ogled gledaliških in drugih zabavnih prireditev.

 ORGANIZACIJSKO KADROVSKA VPRAŠANJA IN PRIZNANJA

 Na tem področju so letno do 4 seje, v času priprav na volilni občni zbor pa je zaradi iskanja ustreznih kadrov, rešitev obseg dejavnosti bistveno povečan. Društvo si bo preko svojih organov prizadevalo pridobiti nove sodelavce, ki naj bi z novimi idejami pripomogli k oblikovanju ustreznih dejavnosti. Vse to z namenom, da bi upokojenci v svojem drugem življenjskem obdobju spoznali, da jim vključevanje v dejavnosti društva upokojencev Litija obogati življenje, ter popestri vsakdan.

Društvo upokojencev Litija je v letu 2006 sprejela pravilnik o priznanjih Društva upokojencev Litija. S tem je in želi na dogovorjen način podeljevati priznanja za večletno uspešno delo in sodelovanje posameznikov ter drugih organizacij društev in ustanov.

 Poleg tega pa bo kot do sedaj upravni odbor društva posameznike predlagal tudi za priznanja, ki jih podeljuje Zveza društev upokojencev Slovenije.

 STANOVANJSKA VPRAŠANJA
Društvo upokojencev Litija si je v minulem obdobju zelo prizadevalo, da je Nepremičninski sklad PIZ sprejel odločitev za nakup 18 oskrbovanih stanovanj okviru medgeneracijskega centra »ŠMELC« v Litiji.

 Toda s tem še zdaleč ni rešena problematika na tem področju. Mnogo je upokojencev, ki živijo v višjih nadstropjih stanovanjskih objektov v katerih ni dvigal in si tudi zaradi zdravstvenih razlogov želijo stanovanja v nižjih nadstropjih ali v objektih, kjer so dvigala. Društvo upokojencev Litija bo v tem mandatnem obdobju za reševanje teh vprašanj ustanovila stanovanjsko komisijo. Ta naj bi tesno sodelovala z Nepremičninskim skladom Pokojninskega invalidskega zavarovanja in Občino Litija, ter bila tudi pobudnica za gradnjo novih oskrbovanih stanovanj na našem območju.

 DRUGE AKTIVNOSTI

Teden upokojencev bo tudi v bodoče oblika in način prikaza dejavnosti, ki potekajo v društvu in druženja ob najrazličnejših aktivnostih. Skozi cel teden bodo prikazane različne oblike druženja upokojencev za preprečevanje njihove osamljenosti za dvig njihove samozavesti ter kvalitete življenja. 

V leto 2018 bo teden upokojencev izveden v času od nedelje 20.5. do sobote 26.5. 2018. Potekale bodo športno- rekreativne aktivnosti, poleg 20 letnice srečanja upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja in srečanja z upokojenci Maribor Tabor bo tudi razstava iz dela ustvarjalnih delavnic.

Taki prikazi dejavnosti društva naj se izvajajo skozi celo mandatno obdobje.

 Društvo upokojencev Litija sodelovanje z raznimi društvi upokojencev. Že več let pa ima društvo tradicionalna srečanja z Društvom upokojencev Maribor Tabor. Zaradi dobrih izkušenj, se bo ta oblika druženja nadaljevala tudi v prihodnje.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

Društvo upokojencev Litija si je v tem obdobju s pomočjo Občine Litija pridobilo in uredilo poslovne prostore za svoje delovanje v »Domu upokojencev« na Jerebovi 3 v Litiji. Glavni vir finančnih sredstev si društvo zagotavlja iz članarin svojih članov. Zelo pomemben delež sredstev za izvajanje nalog na področju socialne, kulturne in športno rekreativne dejavnosti pa društvo pridobiva iz javnih razpisov, ki jih vsako leto objavlja Občina Litija. Zato si društvo mora prizadevati, da si čim prej pridobi status da »deluje v javnem interesu«, saj bo od tega čedalje bolj odvisen uspeh na javnih razpisih.
Društvo upokojencev se je v letu 2006 prvič javilo na razpis Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del. Kljub zahtevnim razpisnim pogojem je društvo uspelo na javnem razpisu in si v letu 2007 kot pomoč zagotovilo delavca na javnih delih. Sredstva za kritje stroškov je zagotavljal Zavod in delno Občina Litija.
Tudi v naslednjih letih, (razen 2x), smo bili uspešni na tovrstnem razpisu, kar je pomembno prispevalo, zaradi velikega obsega dejavnosti, nemoteno izvajanjanje nalog.
Tudi v tem mandatnem obdobju naj društvo nadaljuje s tovrstno prakso.
Le manjši delež finančnih sredstev pa društvu uspe pridobiti iz naslova donacij in sponzorstva.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Društvo upokojencev svoje člane in javnost obvešča in seznanja na več načinov. Preko sredstev javnega obveščanja (radio, TV, glasilo Občan…) tudi na oglasni deski društva in preko svoje spletne strani, ki je zelo dobro obiskana

 (v povprečju 586 krat na dan od leta 2009). Redno se vodi kronika društva in občasno društvo izdaja tematske biltene in ureja foto album.
Te oblike obveščanja se bodo tudi v tem obdobju uporabljale in se nadgrajevale.
Vodstvo društva si bo v okviru finančnih možnosti prizadevalo, da vsakoletno zloženko (program dela) nadomesti z letnim biltenom »poročilo za nazaj – program dela Društva upokojencev Litija za naprej (v obliki formata A5). V ta namen bo že tekom leta navezalo stike- razgovore s potencialnimi donatorji.

V letu 2021 bo društvo beležilo 70 let svojega delovanja. Ta dogodek naj bo obogaten s pregledno razstavo o dejavnosti društva.

ZAKLJUČEK

Smernice za delo Društva upokojencev Litija v mandatnem obdobju 2018-2022 bodo podlaga za letne programe o delu društva.

Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi nova spoznanja , ki naj bi pripomogla k dvigu kvalitete dela in življenja upokojencev.

Pripravil: Karlo Lemut                                                                                         
Irena Kramar Predsednica DU Litija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1599838

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe