Komisija za organizacijsko kadrovska vprašanja ter priznanja

Program dela za leto 2019

V letu 2018 je potekel mandat članom upravnega odbora in sekcij. Izvoljeni so bili novi člani, ki so s pomočjo dosedanjih članov UO in vodij sekcij prevzeli delo in izvajanje skupno dogovorjenih nalog.

Glavna naloga komisije je, da stalno spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva ter vodi postopke za redne in eventualno nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva.

Člane društva bomo spodbujali k vključevanju v aktivnosti ki jih društvo izvaja.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija, Zasavske pokrajinske zveze in ZDUS, bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članom in članicam društva.

Skrb komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski, na spletni strani in v glasilu Občan.

Članarina v letu 2019 je 12 EUR, članarina vzajemne samopomoči znaša 12 EUR, posmrtnina v letu 2019 se bo izplačevala sorazmerno času vplačevanja. Članarino je potrebno poravnati do konca meseca aprila.

  Vodja KOKVP: Milena Urbič

 

Stanovanjska komisija

Program za leto 2019

Stanovanjska komisija bo zbirala vloge kandidatov za najemna stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji.

Na začetku leta bo pripravila prednostno listo za leto 2019 in v primeru izpraznjenih stanovanja pripravila predloge NS PIZ za oddajo teh stanovanj.

  Martina KRALJ,
  predsednica komisije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1599892

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe