Program za leto 2021

Naloga komisije je, da spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva ter vodi postopke za redne in morebitne nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva

Člane društva bomo tudi v bodoče spodbujali k vključevanju v aktivnosti, ki jih društvo izvaja.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija in ZDUS, bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članom in članicam društva.

Naloga komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan.

Članarina DU v letu 2021 je 12,00 EUR, članarina Vzajemne samopomoči 12EUR,

ki jo je potrebno poravnati do konca aprila.

Milena URBIČ, predsednica komisije

Stanovanjska komisija bo zbirala vloge kandidatov za najemna stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji. Na začetku leta bo pripravila prednostno listo za leto 2021 in, v primeru izpraznjenih stanovanj, pripravila predloge NS PIZ za oddajo po prednostni listi.

  Martina KRALJ, predsednica komisije

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe