Najemna stanovanja

NAMENSKA NAJEMNA STANOVANJA

Nepremičninski sklad PIZ ima v Litiji deset namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše osebe, osem na Jerebovi ulici 3 in dve na Rozmanovem trgu. Stanovanja so primerna za bivanje ene do dveh oseb.

Sklad oddaja stanovanja v sodelovanju z Društvom upokojencev Litija, ki zbira prijave, oblikuje prednostno listo in oblikuje predloge za dodelitev stanovanja v najem. Trenutno so vsa stanovanja oddana, kljub temu pa je pomembno, da se interesenti za stanovanja prijavijo, da se jih upošteva pri sestavi prednostne liste. Novo prednostno listo bomo oblikovali do 1.7.2009. Rok za prijavo je 20.6.2009.

Stanovanja se dodeljujejo v najem praviloma prosilcem starostnim upokojencem in drugim starejšim od 65 let, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Litija, ob izpolnjevanju pogojev, določenih v Pravilih za oddajanje stanovanj.

Kako se prijaviti za najem stanovanja ?

Izpolniti je potrebno vlogo za najem namenskega najemnega stanovanja za upokojence in druge starejše osebe (lahko jo natisnete s spletne strani  http://www.ns-piz.si/

(namenska stanovanja/kako do najema) ali jih dobite v društvu, ki ji je obvezno priložiti

  •  prošnjo prosilca za dodelitev stanovanja z natančnim opisom sedanjih stanovanjskih razmer
  •  fotokopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
  •  potrdilo o stalnem prebivališču z navedbo od kdaj prebiva prosilec na tem naslovu, oz. potrdilo o stalnem prebivališču
  • dokazila o višini mesečnih prejemkov (odrezek od pokojnine in še morebitna druga dokazila), s čemer se izkaže ekonomska sposobnost za plačilo najemnine
  • mnenje osebnega zdravnika, da je prosilec/ka sposoben samostojnega bivanja v stanovanju
  • dokazilo o sorodstveni zvezi ali dolžnosti preživljanja za osebo, ki bo poleg prosilca uporabljala stanovanje, in še event. druge priloge, kot so (najemna ali podjemna pogodba v zvezi z bivanjem v sedanjem stanovanju, zdravniško potrdilo o gibalni sposobnosti za osebo, ki bo živela s prosilcem v stanovanju).

Vlogo s prilogami je treba poslati po pošti na: Društvo upokojencev, Litija, Jerebova ul. 3.

Pravila za oddajanje stanovanj so na vpogled v Društvu upokojencev Litija, kjer dobite tudi dodatne informacije (TEL: 01/ 89 83 923). 

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe