Zahvala predsednika

 Ob zaključku dvanajstletnega mandata predsednika Društva upokojencev Litija, ki ga bom zaključil na letošnjem zboru članov, bi se rad zahvalil vsem sodelavcem in članom Upravnega odbora ter Nadzornega odbora za vestno in korektno delo. Častno razsodišče pa se v mojem obdobju ni sestajalo, razen ob konstruiranju za nove mandate.

Ob prevzemu mandata leta 2000 so bile jedro društvenega delovanja kulturna, izletniška, planinska in socialna sekcija.

V nadaljevanju navajam nove dejavnosti, ki smo jih uvedli v zadnjih 12 letih, s katerimi smo razširili dotedanje dejavnosti, ter okrepili program družabnega življenja, materialni položaj društva, posodobili poslovanje in obveščanje.

- Za izvajanje programov je bila ena največjih pridobitev društva prijavljanje na javne razpise Občine Litija za dejavnosti sociale, kulture in športa, ter pridobivanje sredstev države in Občine za izvajanje javnih del zadnjih šest let;
- vsako leto je bila pripravljena zloženko za člane, v kateri je prikazano vsakoletno delo in program društva ;
- ponosen sem na pridobljeno finančno pomoč Občine Litija za obnovo, saj razpolagamo z enim najlepših društvenih prostorov v občini Litija, v katerih potekajo številne dejavnosti;
- poleg Pravil društva smo sprejeli še Pravilnik o priznanjih, Pravilnik o praporu, Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov;
- sprejet je bil simbol in logotip društva, ter oblika priznanj, ki jih redno podeljujemo;
- deset let se srečujemo z DU Tabor Maribor, trikrat smo se družili z društvi iz Loške doline, Lesc in Litije;
- povezali smo se v Zasavsko pokrajinsko zvezo društev upokojencev;
- vključili smo se v akcijo prve šolske dni »Varna pot v šolo« ;
- vključili smo se v izvajanje projekta ZDUS »Starejši za starejše« , kjer prostovoljke opravljajo veliko obiskov pri starejših;
- veliko naših članov je svoj prosti čas preživljalo v ustvarjalnih delavnicah in pripravljalo zanimive izdelke in razstave, podprte tudi z občasnimi bilteni;
- pričeli smo z medgeneracijskim sodelovanjem s predšolskimi in šolskimi otroki;
- zadnja leta se je veliko naših članov odločalo za organizirano letovanje v hotelu Delfin v Izoli;
- razširili smo kulturno dejavnost: uvedeno je bilo učenje citer in ustanovljen citrarski orkester, delovati je pričela literarna skupina;
- usposabljali smo se na tečajih računalniškega opismenjevanja, v poslovanje društva smo uvedli računalnik in spletne povezave;
- izdani sta bili knjižici ob 50. in ob 60. letnici društva in letos Mozaik spominov Literarne skupine;
- uvedeno je bilo redno pisanje Kronike društva;
- organizirano je bilo redno obveščanje v glasilu Občan in drugih medijih, ter uvedena spletna stran društva; oglasna deska pa je zrcalo društva.

Naštel sem pomembnejše nove aktivnosti v zadnjih dvanajstih letih. Ob koncu mandata se za sodelovanje še enkrat zahvaljujem sodelavcem in želim, da društvo pod novim vodstvom nadaljuje začrtano pot. Za dolgoletno zaupanje in sodelovanje pa se zahvaljujem tudi vsem članom društva.


Janez Kres, predsednik DU Litija
15. marca 2012

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe