Pomoč družini na domu


kot socialna oskrba na domu
ZA OBČANE LITIJE in ŠMARTNA PRI LITIJI

Čeprav Center za socialno delo Litija to storitev nudi že od leta 1991(sprva preko javnih del, od leta 2001 pa zaposluje socialne oskrbovalke), je med vami še mnogo takih, ki se s tovrstno pomočjo še niste srečali ali pa ste z njo bolj skromno seznanjeni.
Gre za pomoč ljudem, ki zaradi starosti, bolezni ali kakih drugih okoliščin, sami ne zmorejo več samostojno živeti, njihovi svojci pa jim, zaradi vsakodnevnih obveznosti, tudi ne morejo nuditi potrebne oskrbe.
Namen pomoči na domu je, vsaj za nekaj časa, nadomestiti institucionalno varstvo.

Do pomoči družini na domu ste upravičeni, če:
• ste starejši od 65 let in zaradi starostnih težav ne zmorete več sami skrbeti zase;
• imate status invalida, pomoč na domu pa bi zadoščala, da ostanete še nekaj časa doma;
• imate kot invalidna oseba priznano pravico do tuje pomoči in nege;
• ste kronično bolni, nimate priznanega statusa invalida, vendar pa brez občasne pomoči druge osebe ne zmorete samostojno živeti;
• gre za hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Pomoč potrebujete, upravičeni ste … kaj pa zdaj?

Poklicati morate ( ali pa se osebno oglasite) na Center za socialno delo Litija, Ponoviška c. 12, saj se pomoč na domu izvaja pod njegovim okriljem.
Pokličete ali obiščete lahko:
• KOORDINATORJA pomoči na domu: tel. 01/89 00 382
ali mu pišite na
• Elektronski naslov: damjana.mihelcic@gov.si
Za več informacij se lahko obrnete tudi na
• TAJNIŠTVO, tel.: 01/89 00 380
ali pa
• Obiščete spletno stran CSD.
Po telefonu ali osebno (na Centru za socialno delo, soba št. 8) se s koordinatorjem dogovorite za obisk na domu. Ta obisk je namenjen seznanitvi s storitvijo in pripravi k sklenitvi dogovora o nudenju pomoči na domu.
S koordinatorjem ob sklenitvi dogovora natančno določite obliko in vrsto (kakšna pomoč naj se ponudi: kuhanje ali prinašanje enega dnevnega obroka, pospravljanje, prinašanje iz trgovine, kopanje, oblačenje … ali pa samo družabništvo) ter obseg in pogostost (koliko ur tedensko, mesečno) nudenja pomoči.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU JE DELNO SUBVENCIONIRANA S STRANI OBČINE, kar pomeni, da občani Litije in Šmartnega pri Litiji plačate le del cene za eno uro pomoči. Ta znaša 3,28 Eur/uro, lahko pa ste plačila storitve tudi delno ali v celoti oproščeni (o tem odloča Center za socialno delo v posebnem postopku oprostitve).
Koordinatorka pomoči na domu
Damjana MIHELČIČ,univ.dipl.soc.del.
 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe