OPOROKA

Oporoka je dokument, v katerem se navede komu se naj dodeli premoženje (kdo so dediči) in v kakšnih razmerjih. Določijo se lahko tudi obveznosti in dolžnosti dedičev ter posebne želje oporočitelja (npr. kako želi biti pokopan).

Vrste oporoke

Lastnoročna oporoka mora biti napisana in podpisana lastnoročno. V zakonu ni določeno, na kakšen papir in v katerem jeziku mora biti napisana. Podpis mora biti čitljiv. Oporoka je veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal. Oporoka je veljavna, čeprav ni v njej naveden datum, kdaj je bila napravljena.

Pisna oporoka s pričami mora biti lastnoročno podpisana s strani oporočitelja v prisotnosti dveh prič in hkrati mora biti poleg tudi izjava, da je to njegova/njena oporoka. Na oporoki morata biti tudi lastnoročna podpisa obeh prič. (Priča  mora biti polnoletna oseba, ki zna brati in pisati).

Sodna oporoka - oporočitelj izrazi želje v zvezi z njegovim premoženjem po smrti pred sodiščem in se natančno zapišejo v zapisnik.

Notarska oporoka - oporoko lahko sestavi notar, na podlagi ustne izjave, lahko pa oporoko sestavi oporočitelj sam in jo predloži notarju v  potrditev.

Izredne oporoke - so sestavljene v primeru naravnih nesreč, nenadnega poslabšanja zdravja in podobno. Poznamo vojaško oporoko, oporoko sestavljeno na ladji ali letalu in ustno oporoko (potrebni dve priči).

Ustna oporoka  - oporočitelj lahko izjavi svojo poslednjo voljo ustno pred dvema pričama le tedaj, če zaradi izrednih razmer ne more napraviti pisne oporoke. Ustna oporoka neha veljati, ko preteče trideset dni od prenehanja izrednih razmer, v katerih je bila napravljena.  Pri ustni oporoki so lahko priče samo osebe, ki smejo biti priče pri sodni oporoki (priče polnoletne osebe, ki jim ni vzeta poslovna sposobnost in ki znajo brati in pisati ter ne smejo biti v sorodstveni vezi s sodnikom ali zapustnikom). Priče, pred katerimi je oporočitelj ustno izjavil svojo poslednjo voljo, morajo brez odlašanja zapisati oporočiteljevo izjavo in jo čimprej izročiti sodišču ali jo ustno ponoviti pred sodiščem in pri tem povedati tudi, kdaj, kje in v kakšnih okoliščinah je oporočitelj izjavil svojo poslednjo voljo.

Če vam  bo oporoko  sestavil odvetnik, vas bo to stalo od 240 evrov navzgor. Brezplačno pa bo, če jo boste napisali lastnoročno brez prič.

Pomembno:

-    Oporoka pride v veljavo šele po smrti osebe, ki je oporoko napisala. Do tedaj pa lastnik s svojim     premoženjem razpolaga po svoji volji.

-    Vsebino oporoke lahko napiše samo imetnik premoženja in je neveljavna, če se dokaže, da je bila napisana pod prisilo.

-    Oseba, ki napiše oporoko mora biti stara vsaj 15 let in mora biti razsodna, kar pomeni, da se mora razumeti smisel, vsebino in tudi posledice oporoke.

-    Dediči poleg premoženja dedujejo tudi oporočiteljeve dolgove, vendar le v vrednosti premoženja.

-    Oporočitelj lahko v oporoki določi tudi obveznosti, ki jih ima dedič (npr. skrb za hišnega ljubljenčka.

-    V primeru, ko oporoka ne obstaja, dedujejo premoženje tisti dediči, ki jih določa zakon. Najprej dedujejo zapustnikovi potomci in njegov zakonec (prvi dedni red). Če teh ni, se upošteva drugi dedni red.

-    Če ni dedičev, premoženje deduje Republika Slovenija.

-    Možna je tudi popolna preprečitev dedovanja zakonskih dedičev z razdedinjenjem.

 Kako napisati oporoko

- Svoje premoženje natančno opišite, da ne pride do nesporazumom ob izvršitvi oporoke. Npr. če zapuščate nepremičnine, pri vsaki nepremičnini napišite natančno lokacijo, kvadraturo in podatke iz zemljiške knjige (ZK), če je nepremičnina že vpisana;  pri vozilih je najbolje, če napišete znamko, letnik, registracijo ipd; čim bolj natančno navedite tudi osebe, ki jim želite zapustiti svoje premoženje: točno ime in priimek, rojstni datum in naslov; v oporoki lahko navedete tudi imena upravičencev do izplačila zavarovalne vsote, številke zavarovalnih polic in imena zavarovalnic, pri katerih so sklenjene.

-          Oporočitelj lahko do smrti vedno prekliče svojo oporoko – deloma ali v celoti tako, da poda izjavo v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Zato je dobro, če na vsako oporoko napišete datum, ko ste jo napisali, čeprav to ni pogoj za veljavnost oporoke. Pisno oporoko lahko prekličete tako, da jo uničite. Če pozabite uničiti prejšnjo oporoko, bo datum na listini dokazoval, katera je vaša poslednja volja.

-          Če ste napisali oporoko, je smiselno, da jo shranite tako, da jo bodo tisti, ki jim namenjate svoje premoženje, našli, ko bo to potrebno. Najlažje je, če tistim, ki dedujejo po vaši oporoki, poveste, da ste napisali oporoko in kje jo hranite. Lahko pa jo shranite v sef ali pri notarju ali odvetniku. Take oporoke bodo vpisane v Centralni register oporok (vpis stane okrog 50 €).

Vir:

Zakon od dedovanju: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO317.html

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2330596

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe